เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณ คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า เราถือว่าคุณยินดียอมรับคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดการใช้งานของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ ข้อกำหนดการใช้งาน

Through the following links, you can skip to the menu or to the main text in this page.

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์ของ Kubota Corporation ("เว็บไซต์") เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ปรับปรุงโดย Kubota Corporation ("บริษัท") หรือตัวแทนเท่านั้น โปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้และเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อตกลงและเงื่อนไข"): การใช้งานเว็บไซต์บ่งชี้ถึงการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

คูโบต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานโดยปราศจากการแจ้งเตือนล่วงหน้า คุณมีหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบเงื่อนไขนี้ทุกๆ ครั้งที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมีความรู้เข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงใหม่ล่าสุด เว็บไซต์นี้บรรจุลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ของคูโบต้าและบริษัทในเครือ และส่วนอื่นๆ โปรดทำความเข้าใจว่า การเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นคุณได้ยอมรับและตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไปของเว็บไซต์นั้นๆ

ข้อห้ามในการปฏิบัติ

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ คุณตกลงจะไม่ประพฤติในข้อต่อไปนี้:

 1. ละเมิดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือธรรมเนียมใดๆ
 2. ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม
 3. เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียเปรียบ ความเสียหาย ต่อคุโบต้าหรือบุคคลภายนอก
 4. ละเมิดต่อสิทธิ์ตามกฎหมาย อาทิสิทธิการครอบครอง หรือสิทธิส่วนบุคคล รวมไปถึงการสร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงของคูโบต้าและบุคคลอื่น
 5. มีส่วนร่วมในการละเมิดต่อระเบียบสังคม และความสงบเรียบร้อย
 6. อัพโหลด ใช้ แจกจ่าย จัดหาในทางต่างๆ ของซอฟแวร์และข้อมูลในเชิงไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยเจตนาที่จะทำลายเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินส่วนอื่นๆ ของคูโบต้า และบุคคลภายนอก
 7. ใช้งานอีเมล์ของบุคคลอื่นด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงคูโบต้าและบุคคลภายนอก
 8. กิจกรรมอื่นๆ ที่คูโบต้าเห็นว่าไม่เหมาะสม

การบอกเลิกข้อเรียกร้อง

คูโบต้าไม่รับประกันความเที่ยงตรง ทันต่อเวลา หรือสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลในเว็บไซต์ คูโบต้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์

Kubota does not guarantee the safety of the Web site or the server. In no event shall Kubota be liable for any loss or damage caused by equipment shutdown due to disaster, line problems/failure, or maintenance; computer viruses, corrupted files, or any other similar software or data; or data tampering, unauthorized access, or leakage by third parties, etc.

คูโบต่าจะไม่รับประกันความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ คูโบต้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะการปิดเครื่องมืออุปกรณ์เนื่องจากอุบัติภัย ความล้มเหลวของเครือข่ายการติดต่อหรือการบำรุงรักษา ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟเเวร์และข้อมูลใดๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือการปลอมแปลงข้อมูล การเข้าสู่เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่มีในบางภูมิภาคหรือประเทศนั้นๆ เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับการออกแบบให้เสนอข้อมูลในทุกๆ พื้นที่หรือประเทศอื่นๆ ได้เสมอๆ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ต่อเอกสาร รูปภาพ เสียงและสิ่งอื่นๆ บนเว็บไซต์เป็นของคูโบต้า ถ้าไม่มีการระบุเป็นอื่น ทุกๆ สิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ได้รับการป้องกันตามกฏหมายลิขสิทธิ์ และกฏหมายสากลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลบังคับตามสนธิสัญญาต่างๆ นอกจากการใช้ในเชิงส่วนบุคคล และข้อยกเว้นที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ คัดลอก ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อัพโหลด ส่งต่อ ให้เช่ายืม ขาย หรือกระจายต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคูโบต้า

ถ้ามีเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องที่บรรจุในหน้านี้ หรือบนหน้าเว็บไซต์ในแต่ละส่วนเนื้อหา ให้ใช้แทนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ซอฟแวร์ที่จัดหาไว้บนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ตามกฏหมายของผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนั้นๆ การใช้งานซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขของใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางในแต่ละข้อตกลงระหว่างกันของผู้ผลิตและผู้ใช้ เพิ่มเติมจากกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนธิสัญญาต่างๆ

ชื่อของบริษัท ชื่อของผลิตภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์บนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของคูโบต้า ชื่อของผลิตภัณฑ์อื่่นๆ และชื่อบริษัทใช้บนเว็บไซต์เป็นชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า หรื่อเครื่องหมายทางการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เป็นเจ้าของนั้นๆ

ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ในส่วนบุคคลภายนอกที่มีลิงค์ถึงหรือลิงค์จากเว็บไซต์ ("เว็บเชื่อมต่อ") ที่เป็นอิสระ ดำเนินการ และบำรุงรักษาโดยบุคคลภายนอกไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคูโบต้า การใช้งานเว็บเชื่อมต่อจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ต้องการของผู้ดำเนินการของแต่ละเว็บไซต์ คูโบต้าไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆ คูโบต้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆ

ไม่มีเนื้อหาหรือข้อความใดบนเว็บไซต์ที่เป็นการชี้นำรับรองโดยคูโบต้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์เชื่อมต่อนั้นๆ และผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปรากฎหรือจัดเตรียมไว้ในเว็บเชื่อมต่อใดๆ ไม่มีเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ในหน้าเว็บไซต์ที่บ่งชี้ถึงการสร้างห้างหุ้นส่วนหรือความสัมพ้นธ์ในลักษณะเดียวกันนั้น ระหว่างผู้ดำเนินการเว็บเชื่อมต่อและคูโบต้า

ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้ใช้งาน

โดยส่งข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ข้อมูล ข้อเสนอ แนวคิด ฯลฯ ("ข้อคิดเห็น") ถึงคูโบต้า ข้อคิดเห็นจะเป็นการแสดงถึงความเข้าใจว่า คุณตกลงตามข้อบังคับดังต่อไปนี้

 1. คูโบต้าจะเก็บรักษาข้อคิดเห็นของคุณไว้เป็นความลับ
 2. คูโบต้าไม่ได้มีความจำเป็นในการพิจารณาข้อคิดเห็น ประเมิน หรือนำไปใช้
 3. ถ้าหากคูโบต้านำเอาข้อคิดเห็นที่เหมือนกันหรือคล้ายกันในบางส่วนหรือทั้งหมด คูโบต้าไม่มีส่่วนรับผิดชอบต่อการชดเชยหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายใดๆ

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางโอกาส เว็บไซต์ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ตามรูปแบบที่ระบุหรือให้เลือกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกนำไปใช้เพื่อการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งคูโบต้าและบริษัทในเครือมีส่วนเกี่ยวข้อง คูโบต้าจะไม่ใช้งานหรือบอกต่อข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าไม่ได้รับอนุญาต การติดต่อคูโบต้าโดยทางหน้าเว็บไซต์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะยืนยัน แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
คูโบต้าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

 1. คุณได้ตกลงให้มีการเปิดเผยได้
 2. การบริการและผลิตภัณฑ์เสนอบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งหรือจัดการแทนโดยบุคคลภายนอก
 3. เมื่อเหมาะสมเพื่อบริษัทในเครือ ตัวเเทน หรือผู้ค้า ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้งาน
 4. เมื่อต้องการโดยศาล หรือกฎหมายและข้อบังคับ

เว็บไซต์สามารถใช้งานคุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ คุณสามารถที่จะตั้งโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณในปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้: แต่ว่าจะเป็นการปิดการทำงานในส่วนการปรับคุณสมบัติส่วนตัว และอาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมใช้งานเว็บไซต์อื่น

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งานคุกกี้*

เว็บไซต์ทั่วโลกของเราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • วิเคราะห์จำนวนผู้ใช้และจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
 • ปรับปรุงการบริการของเรา

ผู้ที่กำลังใช้เว็บไซต์ทั่วโลกสามารถปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดผ่านการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ได้ และสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งให้คุณทราบได้เมื่อเว็บไซต์ทั่วโลกของเรามีการใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดของการตั้งค่า โปรดตรวจสอบการใช้งานของเบราว์เซอร์ของคุณ
โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้บริการของเราได้ทั้งหมดหรือบางส่วนถ้าคุณปิดกั้นคุกกี้ของเรา

 • คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ครั้งแรกที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อใช้คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่คอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชมได้
  โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเรา เราก็จะไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้

ลิงค์สู่เว็บไซต์

คุณสามารถที่จะลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆ สู่เว็บไซต์นี้ได้ ถ้าคุณได้ให้ข้อมูลคูโบต้าของ URL ของเว็บเชื่อมต่อและชื่อของผู้ที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้คุณต้องตกลงตามข้อบังคับต่อไปนี้

 1. คูโบต้าจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆ
 2. คูโบต้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบให้ต้องปฎิบัติการใดเพื่อลิงค์สู่เว็บไซต์นี้ ลิงค์สู่เว็บไซต์ไม่ได้บ่งชี้ถึงการอนุญาตอ้างสิทธิใดๆ จากคูโบต้า
 3. URL และเนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบทิ้งโดยปราศจากการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไม่มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงหรือการลบทิ้งของเนื้อหา
 4. จะไม่มีการลิงค์ไขว้เกิดขึ้น
 5. โปรดทำความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์เชื่อมต่อให้ชัดเจนว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นของคูโบต้า ดังเช่นในกรณี เว็บไซต์นี้ไม่ควรปรากฎในแฟรมของเว็บไซต์อื่น
 6. โปรดอย่าใช้เครื่องหมายของเราก่อนได้รับอนุญาต
 7. ลิงค์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้จะถูกปฎิเสธ เว็บไซต์จะไม่ถูกกล่าวถึงในอีเมล์:
 • เนื้อหาเป็นไปในทางละเมิดระเบียบสังคม และความมั่นคงเรียบร้อย (เสริมสร้างในเกิดอาชญากรรม ทำผิดกฎหมาย หรือ ต่อต้านกิจกรรมทางสังคม: รวมถึงการแสดงออกถึงการแบ่งแยกทางสังคม)
 • เนื้อหาในเชิงลามกอนาจาร
 • เนื้อหาส่อในทางโจมตีคูโบต้า หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก

ตามอำนาจกฎหมายและอำนาจศาล

การใช้เว็บไซต์และข้อตกลงและเงื่อนไขจะควบคุมและตีความตามกฎหมายของญี่ปุ่น ถ้าไม่บ่งชี้เป็นอย่างอื่น การฟ้องร้องทางคดีความเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าไม่บ่งชี้เป็นอย่างอื่น ให้อำนาจการพิจารณาคดีต่อศาลจังหวัดโอซาก้าในญี่ปุ่นเป็นผู้พิจารณาในชั้นด้น

pagetop